شروع کنید

طغیان عاطفی در کودکان ADHD

اگر شما والدین  کودک ADHDهستید، ممکن است طغیان علائم عاطفی و هیجانی ADHD را از طریق ناامیدی و عصبانیت در فرزندان خود مشاهده کنید. کودکان مبتلا به ADHD احساسات و…