شروع کنید

متخصصین کلینیک ری را

متخصصین کلینیک ری را

دکتز سمیرا یزدانی

دکتر سمیرا یزدانی

دکتری تخصصی روانشناسی از  دانشگاه تهران

دکتر محسنی توکلی

دکتر سعید محسنی توکلی

روانپزشک

دکتر سولماز سلوکی

           متخصص کار درمانی ذهنی

دکتر لیلا ابراهیمی

         متخصص روانشناسی شناختی